Stavby nevyžadující ohlášení ani povolení po roce 2018


V tomto článku jsem pro Vás vybral stavby týkající se rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci, pro které dle §79 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon není nutné rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Ve zkratce jsou to stavby, u kterých není nutné žádné povolení od stavebního úřadu. Jsou to:

 • f) opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše,
 • i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,
 • n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
 • o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
 • p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení,
 • také jsou to stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Všechny další stavby, kterých se také netýká žádné povolení stavebního úřadu:

 • a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,
 • b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
 • c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
 • d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely, body seismické monitorovací sítě,
 • e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích,
 • g) propustky na neveřejných účelových komunikacích,
 • h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
 • j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,
 • k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,
 • l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,
 • m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
 • q) stavby mostních vah,
 • r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,
 • s) výměna vedení technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma,
 • t) prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů.

Požadavky na stavby:

I stavby, pro které není nutné povolení od stavebního úřadu existují určitá pravidla. Vyplývají zpravidla z místa, kam se umísťují a jsou to například:

 • každá stavba nebo stavební záměr, která se umísťuje v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území obce musí být vždy v souladu s platným územním plánem, popřípadě s regulačním plánem. Platný územní plán je vždy dostupný online na stránkách dotčené obce,
 • stavební záměr musí respektovat všechny požadavky a podmínky stanovené příslušnými předpisy, stanovené vlastníky veřejné technické infrastruktury, tzn. správců nadzemních a podzemních sítí – elektrická energie, plynovod, vodovod, kanalizace, sdělovací kabely apod,
 • pokud stavebník bude požadovat realizovat nový sjezd nebo upravit stávající, je zpravidla nutné si vyžádat souhlas obce a příslušné povolení od silničního správního úřadu,
 • dále podle §18 odst. 5 stavebního zákona: V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
 • podle § 152 odst. 1 stavebního zákona: Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
 • a další…

Povolení stavbyRodinný dům

1 Komentář

 • Provedl jsem drobnou stavbu jimky na vyvážení bez přepadu. Jimka má potřebnou dokumentaci a stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby a následné povolení a nákres s kulatým razítkem jimka 2m2m2 m děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *