Povinnosti stavebníka


V předchozím článku jsem Vám psal o odpadnutí povinnosti stavbu kolaudovat, která nastala po novele stavebního zákona platné od 1.1.2018. Musím poznamenat, že žádné další povinnosti stavebníka dané stavebním zákonem neodpadají. Jsou to především povinnosti uvedené v §152 stavebního zákona:

  1. oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřad,
  2. před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
  3. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
  4. ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
  5. ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103,
  6. oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Poslední bod se obvykle rodinných domů netýká.
Pokud provádění stavby provádí stavební podnikatel (stavební firma) nebo si stavebník provádí stavbu svépomocí, v obou případech je nutné zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, tj. fyzickou osobou, která má příslušná oprávnění pro tuto činnost. Pokud stavbu provádí stavební firma, má toto odborné vedení většinou zajištěné.

Článek a informace jsou aktuální k datu vydání.

Rodinný dům

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *